Hopp til innholdet

SPRÅK OG SPRÅKVANSKER

Språk er evnen til å produsere og forstå ytringer som formidler informasjon fra ett individ til et annet, noe som innbefatter å kommunisere på ulike plan.

Ytringene kan være hørbare, som tale eller de kan være synlige som kroppsspråk, tegn eller skrift.

.

Språkvansker er vansker med å uttrykke seg, muntlig og/eller skriftlig, eller vansker med å forstå språklige ytringer. Språkvanskene kan være medfødt, eller de kan oppstå senere i livet. De kan skyldes en kjent skade, de kan komme som følge av sykdom eller de kan ha ukjent årsak.

Språkvansker i snever forstand dreier seg om vansker på et kognitivt nivå. Dette er til forskjell fra talevansker, som er artikulatoriske og henger sammen med motorikk, gir monoton tale, avvikende eller utydelig tale og nedsatt taletempo. Disse vanskene kalles dysartri og taleapraksi.

Språkvansker kan deles inn i to kategorier:

  1. Medfødte
  2. Ervervede


Vi skal i dette kurset ta for oss den ervervede språkvansken som kalles
afasi