Hopp til innholdet

Symptomer afasi

«Afasi er språkvansker etter en ervervet skade i hjernen som kan oppstå som følge av sykdom eller ytre skade mot hodet. Afasien rammer brått og forårsaker dramatiske endringer i livet både for den som har fått skaden, og for hans eller hennes nærmeste familie og venner.» (Lind et al, 2010).

Afasi gir språkvansker i en eller flere av språkmodalitetene:

 • – Vansker med å finne ord (anomi)
 • – Snakker med tydelig anstrengelse
 • – Snakker med enkeltord (f.eks. navn på objekter)
 • – Snakker i korte fraser
 • – Utelater gjerne mindre funksjonsord som f.eks. den, av, var (telegramspråk)
 • – Snakker med grammatiske feil i setningene; bøyer ord feil, setter dem på feil plass i setningene
 • – Bytter om på ord og lyder (f.eks. bord i stedet for seng, fil i stedet for pil)
 • – Lager egne ord (neologismer)
 • – Snakker flytende, men stort sett uforståelige ord som ikke er relevant til konteksten
 • – Vansker med å forstå verbale ytringer fra andre
 • – Trenger ekstra tid til å forstå muntlige beskjeder
 • – Svarer inadekvat “ja/nei” på spørsmål
 • – Vansker med å forstå kompleks grammatikk (f.eks. “før Kari spiste frokost gikk hun en tur. Hva gjorde hun først?”)
 • – Vansker med å følge sammensatte beskjeder, eller flere beskjeder etter hverandre
 • – Store vansker med å følge med ved rask tale (f.eks. i en samtale med flere, radio, tv)
 • – Vansker med å tolke subtilt språk (noen personer tolker bokstavelig figurativ tale som f.eks. “å ta bena på nakken”).

Personer med forståelsesvansker kan bli flinke til å lese situasjoner og tolke kroppsspråk. Det betyr ikke nødvendigvis at de har skjønt ordene i seg selv, men svarer ut fra konteksten i situasjonen. 

 • – Vansker med å forstå skriftlig tekst
 • – Vansker med helordslesing, må stave seg gjennom ordet bokstav for bokstav
 • – Vansker med å avkode ordet; leser ordet, men forstår ikke meningen av ordet
 • – Leser et assosiert ord i stedet (f.eks. stol istedet for benk) 
 • – Vansker med å lese funksjonsord (som f.eks. som, til, fra, den)
 • – Kan lese en tekst helt korrekt, men ikke forstå det som leses
 • – Klarer ikke å lese ordene høyt, med forstår likevel hva som er lest

Skriving er ofte vanskelig eller umulig for personer med afasi. De samme vanskene man har med ordleting og ordformulering, vil gjenspeile seg når man skriver. Personer med agrafi har ofte følgende utfordringer: 

 • – Vansker med å kopiere bokstaver, ord og setninger
 • – Skriver kun enkeltord
 • – Vansker med å kode skrift, altså evnen til å koble bokstaver til ideer, og plassere disse i forhold til hverandre (danne ord og retning)
 • – Staver, eller skriver stavelser eller ord som ikke finnes (neologismer)
 • – Skriver uforståelige setninger
 • – Skriver setninger med feil grammatikk
 • – Nedsatt evne til planlegging og organisering av det man skal skrive
 • – Mikroskrift (liten og nærmest uleselig skrift)
 • – Klarer ikke å lese det en selv har skrevet