Hopp til innholdet

Språkrehabilitering i kommunene

Logopeden vil, etter at pasientens opphold på sykehuset er avsluttet, skrive en rapport slik at tiltak som er igangsatt her, kan følges opp av logoped i den aktuelle kommunen. Etter utskrivning fra sykehus er det kommunen som har ansvar for å gi et logopedtilbud. Afasirammede bør få tilgang til logopedtjenester umiddelbart etter utskrivning fra sykehuset.

Alle kommuner skal ha et tilbud til voksne med ervervede språk- og kommunikasjonsvansker. Kommunen er pliktig til å gi en sakkyndig vurdering og et skriftlig enkeltvedtak. Dette gjelder enten kommunen kan, eller ikke kan gi et tilbud.

Rettigheter til opptrening av språkfunksjon etter sykdom eller skade er hjemlet i
opplæringsloven kap. 4 A 2. Opplæringsloven.

Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag sier;

Logopediske tiltak ved afasi bør være av tilstrekkelig mengde og hyppighet (mer enn 5 timer per uke), og være spesifikt rettet mot de språklige vansker pasienten har. I kronisk fase bør det vurderes å gjennomføre perioder med strukturert intensiv språkterapi.

Språkrehabilitering etter sykehusopphold vil variere i intensitet, omfang og sted, alt etter skade og kommune. De fleste vil få tilbud om et rehabiliteringsopphold på sykehusets rehabiliteringsavdeling.